Thông báo thời gian tựu trường

THÔNG BÁO Về thời gian tựu trường của học sinh năm học 2021 – 2022             Thực hiện Công văn số 1587/UBND-PGDĐT ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Ba…